Hi-Chlon Japan 70%,45公斤

Nisso Hi-Chlon 70

活性成分:次氯酸钙70%
重量:45千克

日本制造

重量: 45千克